DA VINCI SPA 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendeltetése a DA VINCI SPA Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által természetes személyekre (a továbbiakban: érintettek) vonatkozó azonosítható, vagy azonosított személyes adatok kezelésének ismertetése a 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és az Európai Unió Bizottsága (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően. 

1. Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeli.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli.
 3. Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
 5. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja Adatkezelő a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Adatkezelő az érintettek adatait  

 1. Előzetes tájékoztatást követően, a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli.
 2. Az érintettek adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű.
 3. Bizonyos esetekben az érintettek személyes adatainak kezeléséhez Adatkezelőnek, illetve harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. A Társaság adatai 

DA VINCI SPA Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/Postacím: 7635 Pécs, Málics Ottó u. 1.

Honlap: www.davincispa.hu

Kapcsolattartás: info@davincispa.hu

A Társaság a kezelt személyes adatokat saját szerverein tárolja.

3. A Intézmény által kezelt adatok köre, és az adatkezelési célok:  

Adatkezelő a jelenlegi technológiai lehetőségek, és a racionális megvalósítási költségek A Társaság járóbeteg ellátási részlegén (volt Kikelet Hotel területe) felszerelt kamerák listája:

1. parkoló                 sorompó  1.sz. kamera parkoló bejárat vagyonvédelem 24 órás rögzített
2. Étterem gazdasági bejárat 2. sz. kamera étterem        gazda- sági bejárata vagyonvédelem 24 órás rögzített
3 Főbejárat  3. sz. kamera főbejárat közvetlen területe  vagyonvédelem 24 órás rögzített
4.  Váróterem 4-5-6-7.          sz. kamera szélfogó területe, bejárat, váróterem teljes területe, 1.szintre vezető lépcső a vagyonvédelem    24 órás rögzített
    fordulóig    
5. Spa Recepció 8. sz. kamera recepciós                 pult, pénztár vagyonvédelem, üzleti-, fizetési-, bank-, és értékpapírtitok védelme   24 órás rögzített
6. Öltöző folyosó 9. sz. kamera Folyosó területe vagyonvédelem 24 órás rögzített
7. Medencéhez vezető folyosó 10. sz. kamera folyosó területe vagyonvédelem 24 órás rögzített
8.  Uszoda rész 11. sz. kamera medence terüle- te vagyonvédelem, élet-és testi épség védelme 24 órás rögzített
9.  Kültéri                 medencéhez vezető kijárat 12. sz. kamera  kijárat             külső területe vagyonvédelem 24 órás rögzített
10. Medence nyugati oldala 13. sz. kamera medence terüle- te vagyonvédelem, élet-és testi épség védelme 24 órás rögzített

A megfigyelés valamennyi kamerakészülék esetében 24 órás rögzített felvétellel történik.

Az adatkezelés jogalapját a kamerás megfigyelés kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont.) képezi. A technikai megfigyelő rendszer kiépítését érdekmérlegelési teszt elvégzése előzte meg.

A kezelt személyes adatok köre: az érintettek képi felvételen látszódó arcképmása, magatartása.

Az adatkezelés időtartama: 3 munkanap a felvétel időpontjától számítva. Veszélyes anyagok őrzését biztosító kamrakészülékek esetén 30 nap (2005. évi CXXXIII. 31. § (3) bekezdés d.) pontja alapján.)

 • Adatfeldolgozók részvétele az adatkezelésben

Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére adatfeldolgozókat (szerződéses partnereket) vesz igénybe, akiknek az adatok felhasználásához kapcsolódó jogait az Adatkezelő határozza meg. Adatkezelő a GDPR-ban előírt szerződési feltételekkel egészítette ki az adatfeldolgozókkal való együttműködés alapjául szolgáló szerződéseket.  

 • Melyek az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

Az érintett az adatkezelésről 

 • tájékoztatást kérhet
 • kérheti a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), 
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
 • a             felügyelő            hatóságnál         panaszt               tehet,    illetve   eljárást                kezdeményezhet

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott 

 • adatairól, 
 • azok forrásáról, 
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panas-szal.

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Intézményünket.

 • Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi törvény (Infotv.)
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
 • Az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adatának az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásakor hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. 

9.  Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon (a honlapon való közzététellel és a módosítás tényének feltüntetésével) tájékoztatja. 

Pécs, 2018. július 20.